privacy statement

Cnc frezen Friesland

respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot
de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met on onze klanten hebben wij daarom een
beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor
berokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische
cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van het privacy statement is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt,
totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Webiste www.CncfrezenFriesland.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens www.CncfrezenFriesland.nl

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die
daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke, of publicitaire doeleinden. Dan wel voor eninge
commerciele aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle
technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie,
herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van
de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als
stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte
van de website
• Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet -etiquette
• De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u
verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur opgelopen als
gevolg van uw verbindingen met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder
als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Cnc Frezen Friesland. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het
onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op de grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking, alsmede het
recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen
door contact met ons op te nemen via info@cncfrezenfriesland.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening
heeft gezet onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van
de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker word verdacht en waarvoor de autoriteiten
persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en
gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van
de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt de commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een
mail naar het volgende adres: info@cncfrezenfriesland.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zicht te onthouden van het
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert, De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.