Algemene voorwaarden

 

Definitities

•  Cnc Frezen Friesland, gevestigd te SINT NICOLAASGA onder KvK nr 74742779
• Klant : degene met wie een overeenkomst is aan gegaan.
• Partijen: Cnc Frezen Friesland en klant samen
• Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

toepasselijkheid algemenen voorwaarden

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de Cnc Frezen Friesland
• Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen
• Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

• Alle prijzen die Cnc Frezen Friesland hanteert zijn in Euro’s zijn inclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
• Alle prijzen die op Cnc Frezen Friesland SHOP hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Cnc Frezen Friesland te allen tijde wijzigen
• Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Cnc Frezen Friesland
niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q het tot stand komen van de
overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
• De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke
regeling

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen
andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen
uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model
overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

• Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Cnc Frezen Friesland
gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend
• Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aanCnc Frezen Friesland.
• De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
• Wanneer de klant niet tijdig betaalt, magCnc Frezen Friesland zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van Cnc Frezen Friesland op de klant onmiddellijk opeisbaar
• Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Cnc Frezen Friesland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Cnc Frezen Friesland te
betalen

Recht van reclame

• Zodra de klant in verzuim is, is Cnc Frezen Friesland gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten
•Cnc Frezen Friesland roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededing
• Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant
de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Cnc Frezen Friesland tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
• De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de
klant

Herroepingsrecht

1 – Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder
opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• Het product niet is gebruikt
• Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
• De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud,
• Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• Het product geen los tijdschrift of losse krant is
• Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• De consument niet heeft aangezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
• Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
• Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
• Zodra de consument bevestigd heeft hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@CncFrezenFriesland.nl
indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Cnc Frezen Friesland,
www.CncFrezenFriesland.nl, kan worden gedownload
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Cnc Frezen Friesland, bij gebreke waarvan zijn herroeping recht
komt te vervallen
5. De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van Cnc Frezen Friesland indien de
volledige bestelling word geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retour kosten) volgens de
wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Cnc Frezen Friesland deze kosten binnen 14
ontvangst van het tijding beroep op het herroeping recht, terugbetalen aan de consument, op
voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Cnc Frezen Friesland heeft geretourneerd.

Opschorting recht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

Retentierecht

• Cnc Frezen Friesland kan een beroep doen op zijn retentierecht in dat geval producten van de
klant onder zich houden, tot dat de klant alle nog openstaande rekingen ten aanzien van
Cnc Frezen Friesland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
gesteld.
• De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Cnc Frezen Friesland.
• Cnc Frezen Friesland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs
lijdt al gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Cnc Frezen Friesland te verrekenen met een vordering op Cnc Frezen Friesland

Eigendomsvoorbehoud

1 Cnc Frezen Friesland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien vanCnc Frezen Friesland op grond van wat voor
metCnc Frezen Friesland
2. Tot die tijd kan Cnc Frezen Friesland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
4. Indien Cnc Frezen Friesland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst
als ontbonden en heeft Cnc Frezen Friesland het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente
te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Cnc Frezen Friesland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Cnc Frezen Friesland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel
alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een
verlate levering niet aan Cnc Frezen Friesland kan tegenwerpen.

6. Maatwerk is maatwerk, en kan niet retour gestuurd worden!

Levertijd

1. De door Cnc Frezen Friesland opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig
heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging ) heeft gekregen van Cnc Frezen Friesland
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Cnc Frezen Friesland niet binnen
14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets
anders hebben afgesproken
Feitelijke levering
De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd producten geopend of beschadigd is, dan dient de
klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q.
bezorger en aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Cnc Frezen Friesland niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele
zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het
vervoer te melden aan Cnc Frezen Friesland, bij gebreke waarvan Cnc Frezen Friesland niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen
leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteiten verlies geheel voor de klant
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten
komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten,
veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik
door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische
en of / feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die
het producten ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Cnc Frezen Friesland tegen alle aanspraken van derden die verband houd met de
door Cnc Frezen Friesland geleverde producten en/of diensten

Klachten

1. De klant dient een door Cnc Frezen Friesland geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijk wijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Cnc Frezen Friesland daarvan zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen,
op de hoogte te stellen
3. Consumenten dienen Cnc Frezen Friesland uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
Cnc Frezen Friesland in staat is hierop adequaat te reageren
5. 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan
dit er in ieder geval niet toe leiden datCnc Frezen Friesland gehouden kan worden om ander
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet
toe leiden datCnc Frezen Friesland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken Cnc Frezen Friesland.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Cnc Frezen Friesland ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Cnc Frezen Friesland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Cnc Frezen Friesland verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid LUXE LAADPALEN

1. Cnc Frezen FrieslandN is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. IndienCnc Frezen Friesland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst
3. Cnc Frezen Friesland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Cnc Frezen Friesland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij
gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is
de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het ) factuur bedraagt waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Cnc Frezen Friesland vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbindende wanneer Cnc Frezen Friesland
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming,
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Cnc Frezen Friesland niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Cnc Frezen Friesland in verzuim is.
3.Cnc Frezen Friesland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de
klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig na komt, dan wel indien
Cnc Frezen Friesland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven
om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In de aanvulling op de het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geld dat een tekortkoming
van Cnc Frezen Friesland in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant iet
aan Cnc Frezen Friesland kan worden toegerekend in een van de wil van Cnc Frezen Friesland SHOP onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Cnc Frezen Friesland kan worden
verlangd.
2. Tot de in lid1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, etc) wanprestaties en
overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom elektriciteit
– internet computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen,
overheidsmatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechter weersomstandigheden en
werkonderbreking.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Cnc Frezen Friesland 1 of meer
verplichten naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat
Cnc Frezen Friesland er weer aan kan voldoen
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden
5. Cnc Frezen Friesland in een overmacht situatie geen enkele (schade vergoeding) verschuldigd,
ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Cnc Frezen Friesland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Cnc Frezen Friesland zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Cnc Frezen Friesland
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zalCnc Frezen Friesland zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cnc Frezen Friesland is gevestigd/praktijk
houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Aangeleverd tekenwerk

 

Cnc Frezen Friesland is niet verantwoordelijk voor het aangeleverd tekenwerk vanaf de klant, fouten in aangeleverd tekenwerk kan nooit op Cnc Frezen Friesland verhaalt worden.

Opgesteld op 6 juni 2019